Obecní úřad‎ > ‎

Povodňový plán

Monitoring

 •  Srážkoměry


 Brusné
 

 •  Hladinoměry


 Brusné
 
Chomýž

Úvodní část

 • Úvod

Povodňový plán obce Chomýž je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území obce. Povodňový plán obce Chomýž řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území obce a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise obce Chomýž.
Povodňový plán obce Chomýž je zpracován v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími předpisy. Povodňový plán představuje dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. Povodňový plán obce Chomýž se skládá ze čtyř částí, a to z části úvodní, věcné, organizační a grafické. Pro vlastní ochranu před povodní je zpravidla nejdůležitější organizační část, která obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky včetně organizace hlásné a hlídkové služby.
Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají vlastníci dotčených nemovitostí povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce.
Povodňový plán obce Chomýž bude podle potřeby, nejméně však jednou ročně, prověřován a podle potřeby aktualizován, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení.

Důvod zpracování povodňového plánu
Důvodem zpracování digitálního povodňového plánu obce Chomýž, je reálná možnost ohrožení obce vlivem povodní. V minulosti byla obec Chomýž několikrát zasažena povodněmi. Menší povodňové události eviduje obce Chomýž každoročně. Zpracování povodňového plánu bude provedeno včetně aktualizace údajů o povodňové komisi obce a s ní spojená aktualizace a zveřejnění údajů v Povodňovém informačním systému (POVIS).
Digitální povodňový plán je zpracován v souladu s Metodikou Ministerstva životního prostředí pro tvorbu digitálních povodňových plánů. Nespornou výhodou zpracování digitálního povodňového plánu a jeho zapojení do systému POVIS je aktuálnost a dostupnost dat pro dotčené účastníky, včetně členů povodňových komisí. Digitální zpracování plánu umožňuje oproti klasickému publikování mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí odkazů, jak mezi jednotlivými částmi textu, tak i na mapové pohledy. Odkaz na mapu může zobrazit požadovaný obsah, správný výsek mapy a vhodné měřítko.

Podklady pro zpracování digitálního povodňového plánu
    • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
    • Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY
    • Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní služby, č. 9/2011
    • Tištěný povodňový plán obce s rozšířenou působností Holešov
    • Digitální povodňový plán Zlínského kraje
    • Digitální povodňový plán ČR
    • Povodňový informační systém POVIS
    • Veřejně dostupné informace a data
    • Hydrologická data poskytnutá státním podnikem Povodí Moravy
    • Hydrologická data poskytnutá Českým hydrometeorologickým ústavem
    • Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD)
    • ZABAGED®
    • Výškový systém: Balt po vyrovnání
    • Použité kartografické zobrazení Křovákovo, souřadný systém S-JTSK

Vysvětlení pojmů Povodně a Povodňová opatření
Zdroj: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Povodeň (§ 64)
(1) Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).
(2) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.
(3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:
    • dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
    • déle trvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,
    • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.
 
Povodňová opatření (§ 65)
(1) Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni.
(2) Přípravná opatření jsou
    • stanovení záplavových území,
    • vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
    • povodňové plány,
    • povodňové prohlídky,
    • příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
    • organizační a technická příprava,
    • vytváření hmotných povodňových rezerv,
    • příprava účastníků povodňové ochrany.
(3) Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou
    • činnost předpovědní povodňové služby,
    • činnost hlásné povodňové služby,
    • varování při nebezpečí povodně,
    • zřízení a činnost hlídkové služby,
    • vyklizení záplavových území,
    • řízené ovlivňování odtokových poměrů,
    • povodňové zabezpečovací práce,
    • povodňové záchranné práce,
    • zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.
(4) Opatření po povodni jsou
    • evidenční a dokumentační práce,
    • vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
    • odstranění povodňových škod a obnova území po povodni.
(5) Povodňová opatření podle odstavců 1 až 4 nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.
 • Správci vodních toků

Vodní toky ve správě Povodí Moravy s. p.
 Vodní tok Rusava
 Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
 ID toku: 10100163
 Správce: Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106, Hradec Králové, 501 68
 Přímý výkon správy toku: Lesy České republiky, s. p. Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01

 Vodní tok Zhrta
 Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
 ID toku: 10194656
 Správce: Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106, Hradec Králové, 501 68
 Přímý výkon správy toku: Lesy České republiky, s. p. Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01

 • Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.
V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Chomýž 52, 768 61 bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 393 849, 776 029 293
E-mail: obec@chomyz.cz

Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Tel.: 573 501 953

Třída T.Bati, 761 90 Zlín
Tel.:  577 043 350

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra
 • Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.
Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Chomýž 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 393 849, 776 029 293
Masarykovo mán. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 501 911, 608 729 525
Masarykova 628, 769 17 Holešov
Tel.: 573 521 200
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Věcná část

 • Charakteristika zájmového území

Obec Chomýž se nachází ve zlínském kraji na území okresu Kroměříž. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem. K 1.1.2019 bylo v obci evidováno 361 obyvatel. Velikost katastru činí 357 ha, z toho 82,5 % tvoří zemědělská půda, 10,5 % lesy, 1,5 % zastavěné plochy, 0,5 % vodní plochy a 5 % ostatní plochy. V obci je škola, obecní úřad hasičská zbrojnice a zvonice. Ze zařízení pro trávení volného času zde najdeme hokejové hřiště, tenisový kurt.
Správní území obce Chomýž geomorfologicky náleží do systému Alpsko-himalájského, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval. Území obce spadá do podcelku Holešovská plošina. Z geologického hlediska patří území k flyšovému pásmu vnějších Západních Karpat, v karpatském paleogénu a křídě. Geologické podloží je zde tvořeno vrstvami pískovců a slepenců s vložkami jílovců. Pro správní území Chomýže je z hlediska půdních typů charakteristický výskyt fluvizemí v severní části území podél údolí Rusavy. V jižní části se nachází hnědozemě a okrajově také černice.
Území obce se nachází v krajině s poměrně plochým terénem, v údolí toku Rusava. Chomýž leží v teplé klimatické oblasti T 2. Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem, s mírnou zimou. Roční srážkový úhrn je až 600 mm.
 • Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje
Správním územím obce protékají dva vodní toky. Jde o vodní tok Rusava, který pramení v Hostýnských vrších, východně od obce Rusava  pod vrcholem Bukovina v nadmořské výšce 600 m n. m. Tok směřuje západním směrem k Hulínu, kde se v nadmořské výšce 194 m n. m. vlévá do Moravy jako její levostranný přítok. Délka toku je 30 km a plocha povodí činí 148,4 km².
Vodní tok Zhrta protéká v jižní části katastrálního území obce Chomýž jen okrajově. Pramení rovněž v Hostýnských vrších východně od vrcholu Lysina v nadmořské výšce 520 m  n. m. Protéká jižní částí katastru západním směrem a ústí zleva v obci Jankovice u Holešova v nadmořské výšce 250 m n. m. do toku Rusava. Délka toku je 4,2 km a plocha povodí činí 4,3 km².

HLÁSNÉ PROFILY
K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro včasnou výstrahu obce Chomýž na toku Rusava slouží hlásný profil kat. C Brusné, Rusava - lávka u objektu č.p. 96. Tento hlásný profil, ve formě barevných značek na opevnění toku, se nachází na lávce na kraji intravilánu obce u č.p. 96. Dalším hlásným profilem je hlásný profil kat. C Brusné, Rusava - most Pod hradem. Tento hlásný profil je umístěn na mostu pod hradem Křídlo, je vybaven hladinoměrem, vodočetnou latí a data jsou přenášena dále. Oba dva hlásné profily spravuje obec Brusné, která je zároveň příjemcem zpráv o vývoji povodňové situace a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Rusavy ORP Bystřice pod Hostýnem a Chomýž. (mapa)

Na území obce Chomýž se nachází hlásný profil kat. B Chomýž. Nachází se na pravém břehu řeky Rusavy v ř. km 22,7 v místě silnice III.tř. proti č. p. 83. Provozovatelem je ČHMÚ Brno. Příjemcem informací o vývoji vodního stavu je obec Chomýž, která poté varuje obce dole pod tokem (Jankovice, Holešov, Třebětice), ORP Bystřice pod Hostýnem, ORP Holešov, Povodí Moravy a KOPIS HZS Zlín. Platnost SPA je od obce Chomýž po ústí řeky do Moravy. (mapa)

Hlásné profily směrodatné pro území obce Chomýž

Tab. Základní hydrologické údaje o toku Rusava

Tab. Základní hydrologické údaje o toku Zhrta

Tab. Stupně povodňové aktivity

Odtokové poměry
Tokem se stanoveným záplavovým územím je tok Rusava, která protéká téměř středem správního území obce. Odtokové poměry jsou ovlivněny stávajícím mostem a lávkami, jejíž konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Zhrta je menší potok, který má po většinu roku minimální průtok. Povodňové průtoky značně ovlivňuje neprůchodnost a zanesení koryt vodních toků.
Záplavová území se vyskytují v závislosti na místě a vydanosti srážek. Jedná se o břehové části bezprostředně navazující na koryto.
Výrazným činitelem, ovlivňující odtokové poměry jsou vodní díla na tocích.

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Základními typy vodních děl jsou vodní nádrže a jezy.

Vodní nádrž je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:
    • zásobní nádrže
    • ochranné (retenční) nádrže
    • speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací)
    • rybochovné nádrže
    • víceúčelové nádrže

Jez je vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům:
    • zvětšení hloubky vody nad jezem
    • dosažení bezprostředního spádu
    • zmírnění průtočné rychlosti
    • zvýšení hladiny podzemní vody

Základním hlediskem pro dělení jezů je jejich konstrukční řešení, rozeznáváme jezy pevné a jezy pohyblivé. U pevných jezů je hradící těleso nepohyblivé, a proto se voda vzdouvá trvale do různé výšky, kterou nemůžeme měnit, neboť je závislá na průtokovém množství. U jezů pohyblivých se hradící těleso dá buď sklopit, nebo úplně nad nejvyšší vodu vyhradit.

Na správním území obce se nachází vodní dílo: Poldr s částečným stálým nadržením vody na toku Zhrta
Technické údaje vodního díla:

Kategorie IV.
 Hladina stálého nadržení vody (HSN) 344,2 m n. m.
 Hladina vody maximální (Hmax) 345, 2 m n. m.
 Objem vody při HSN 5 360 m³
Objem vody při Hmax
 9 358,5 m³
 Retenční objem nádrže 3 998,5 m³

Analýza časových možností
Pro vodní toky na správním území obce nejsou stanoveny oficiální postupové doby povodňových průtoků. Aktuální časové možnosti závisí na intenzitě a době trvání srážek či tání sněhové pokrývky. Obecně lze ale říci, že vzhledem k charakteru vodních toků a území obce mírně se svažující ve směru toků, záleží průběh povodňové situace na typu povodní (zda jsou přívalové, z dlouhodobých dešťů či z tání sněhu).

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci se správcem povodí (Povodí Moravy).
 • Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů
Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
V obci jsou při povodni nejvíce ohrožovány objekty umístěné níže od mostu podél vodního toku Rusava. Seznam ohrožených objektů byl stanoven podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let.

Potenciálně ohrožené objekty a předpokládané počty evakuovaných osob ve správním území obce Chomýž - budovy s číslem popisným: 52, 2, 96, 1, 56, 63, 129, 72, 60, 114, 76, 124, 70, 120, 99, e.č.3 a 88, které se nacházejí na levé straně vodního toku a na pravé straně pak 82, 35, 39, 40, 53

Některé údaje o vlastnících ohrožených objektů jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožené objekty » (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Ohrožující objekty
V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území obce Chomýž
V obci Jankovice se nenacházejí žádná kontaminovaná místa.


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Chomýž.
Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Obecním úřadu Chomýž v kanceláři starosty obce.
 • Druh a rozsah ohrožení

Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodně:
Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje
území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy (zejména táním, dešťovými srážkami, chodem ledů), kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Přirozenou povodní je i stav, při kterém voda může způsobit škody tím, že nemůže z určitého území přirozeně odtékat (nebo je její odtok nedostatečný), nebo dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Za nebezpečí přirozené povodně se považují situace při:
 • dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů
Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:
 • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
 • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
 • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně). Bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
 • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Chomýž lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenými povodněmi je obec ohrožena zejména při letních intenzivních deštích (přívalová povodeň).

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:
 • Sesuv půdy
Hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky.
 • Ucpání průtočných profilů propustků a mostů »
Z hlediska ucpání profilů jsou kritické všechny mosty, lávky a jezy. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde k vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze předpokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví - plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
 • Nahromadění naplavenin v kritických místech
 • Ledové jevy
Mohou ovlivnit nebo způsobit povodeň na větších nížinných tocích. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.
 • Jiné
Ledové jevy mohou za určitých podmínek vznikat na kterémkoli místě vodního toku. Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území obce Chomýž mezi kritické. Přesto je nutné zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryta vodotečí. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa omezující odtokové poměry na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Místa omezující odtokové poměry

Proti vzniku těchto povodní jsou přijata tato opatření:
 • odstranění provizorních propustků a vpustí, skládek materiálu a odpadu, které mohou utvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území
 • v době povodňové aktivity neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, mostních pilířů apod.) členy hlídkové služby a odstraňování naplavenin příslušníky Sboru dobrovolných hasičů a jiných určených osob pomocí vyčleněných technických prostředků
sta omezující odtokové poměry a sta vzniku ledových je v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená jinými - umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. Za nebezpečí zvláštní povodně se považuje situace při vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:
 • technická příčina havárie díla
 • silné zemětřesení
 • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
 • válečný konflikt
 • teroristický útok
Ve správním území se nachází následující vodní díla, které mohou bezprostředně ohrozit nemovitosti v intravilánu obce:
 • vodní nádrž nad č. p. 30 – ohrožení rodinných domů č. 30, 110, 31 a 80
 • vodní nádrž v lokalitě zvané Keřek -
 • poldr s částečným stálým nadržením vody na toku Zhrta – ohrožení nemovitostí nacházejících se v blízkosti toku v obci Jankovice u Holešova
Vodní nádrže v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 • Opatření k ochraně před povodněmi

Opatřeními na ochranu před povodněmi jsou preventivní a přípravná opatření, prováděná mimo povodeň a operativní opatření prováděná v době povodně. Do těchto opatření není zahrnuta investiční výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících ochraně před povodněmi jakož i další investice vyvolané povodněmi.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

1. Přípravná opatření a opatření při nebezpečí vzniku povodně
 • stanovení záplavových území
 • vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity
 • povodňové plány
 • povodňové prohlídky
 • příprava předpovědní a hlásné povodňové služby
 • organizační a technická příprava
 • vytváření hmotných povodňových rezerv
 • vyklízení záplavových území
 • příprava účastníků povodňové ochrany
 • činnost předpovědní povodňové služby
 • činnost hlásné povodňové služby
 • varování při nebezpečí povodně
 • zřízení a činnost hlídkové služby
 • evidenční a dokumentační práce
2. Opatření za povodně
 • řízené ovlivňování odtokových poměrů
 • povodňové zabezpečovací práce
 • povodňové záchranné práce
 • zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní
3. Součásti povodňových opatření
 • dokumentační práce
 • vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících průběh povodně, účinnosti přijatých opatření
 • návrhy na úpravu povodňových opatření

Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky provádí povodňová komise obce Chomýž, účastní se jí vybraní členové povodňové komise, zástupci Povodí Moravy, s. p. Zjišťuje se, zda na vodních tocích a v záplavových územích, případně na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně:
 • před obdobím jarního tání (zpravidla únor)
 • před obdobím letních povodní (zpravidla konec května)
Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v případě, že je vyšší sněhová pokrývka (desítky centimetrů) a jsou nižší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se výška hladiny toku Rusavy a posuzuje se možnost vzniku ledových bariér, zejména v místech mostních objektů.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně). Povodňový orgán může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:
 • vodního toku Rusava v intravilánu obce i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů
 • vodního toku Zhrta v extravilánu obce, zejména u poldru s částečným nadržením vody v lokalitě Jehličná
 • drobných vodních toků v intravilánu obce i nad ním, zejména v okolí propustků
Povodňová prohlídka se provádí vždy v případě nebezpečí vzniku povodně před dosažením I. SPA na příkaz předsedy povodňové komise.

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně (zejména o intenzivních srážkách, bouřkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech). Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Povodím Moravy, s. p.. Informace poskytuje SIVS (Systém integrované výstražné služby) / hlásná a předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu prostřednictvím internetových stránek ČHMÚ.

Organizace předpovědní povodňové služby na území obce Chomýž:
 • od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Moravy, s. p. cestou Povodňové komise ORP Bystřice pod Hostýnem nebo HZS Zlínského kraje
 • zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou hromadných sdělovacích prostředků (TV, rádio, zpravodajství na internetu, atd.)
 • zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí vodních toků nebo vodních děl
Vlastníci a uživatelé vodních děl oznámí nebezpečí zvláštní povodně povodňovému orgánu, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby.


Radarová data z meteoradaru Zlínského kraje umístěného v Holešově

Některé údaje o vlastnících ohrožených objektů jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Organizace hlásné povodňové služby

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místech očekávané přirozené nebo zvláštní povodně. Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. V případě potřeby organizuje povodňový orgán obce Chomýž a hlídkovou službu.

Hlásnou povodňovou službu organizuje povodňový orgán obce a povodňový orgán pro správní obvod obce s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

Do hlásné služby jsou zapojeny tyto subjekty:

K zajištění hlásné povodňové služby z hlásných profilů kategorie A a hlásných profilů kategorie B jsou využívány monitorovací systémy ČHMÚ a Povodí Moravy, s. p. s dálkovým přenosem dat. Podle „Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby" je v případě selhání monitorovacích systémů povinností obcí, na jejichž území se hlásné profily nacházejí, zajistit hlášení o vodních stavech na vyžádání provozovatele monitorovacího systému.

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. je centrem hydrologických informací a drží nepřetržitou službu. O nebezpečí povodně avizované předpovědní službou nebo dosažených stupních povodňové aktivity ve sledovaných profilech na vodních tocích nebo na sledovaných vodních dílech informuje OPIS HZS Zlínského kraje.

Povodňový orgán obce Chomýž je o situaci na vodních tocích informován prostřednictvím hlásné služby povodňového orgánu ORP Bystřice pod Hostýnem. Obce bezprostředně ohrožené manipulací na vodním díle (po hranici příslušné ORP) jsou informovány přímo správcem (vlastníkem) vodního díla.

Informace o povodňové situaci a předpokládaném vývoji lze získat na internetové stránce Povodí Moravy, s. p. Informace jsou průběžně aktualizovány a jsou veřejně přístupné.

Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka Brno je centrem meteorologických a hydrologických informací, drží nepřetržitou službu. Zajišťuje předpovědní a výstražnou službu v oborech operativní meteorologie a hydrologie a na základě podrobné analýzy meteorologické a hydrologické situace a předpokládaného dalšího vývoje v povodí informuje o možnosti vzniku nebo nebezpečí povodně.

Zjištěné závěry a informace zpracovává a vydává ve formě pravidelných zpráv o stavu a předpovědi počasí, pravidelných zpráv o aktuální situaci a předpovědi stavů a průtoků. V případě předpokládaného výskytu mimořádné situace jsou navíc vydávány v rámci Systému integrované výstražné služby (informace o výskytu nebezpečných jevů a předpovědní výstražné informace). Veškeré zpravodajství ČHMÚ poskytuje v souladu s předmětem své činnosti především OPIS HZS Zlínského kraje. Kromě toho lze veškeré potřebné informace o situaci a předpokládaném vývoji získat na internetové stránce ČHMÚ, jednotlivé situace mohou být v případě mimořádných událostí telefonicky konzultovány s pracovníky RPP v nepřetržité službě.

Kontakty na osoby vykonávající hlásnou službu pro potřeby povodňového orgánu obce jsou specifikovány v Příloze Důležité kontakty část Hlásná a hlídková služba

Na základě těchto informací a na základě vlastních poznatků, získaných pomocí hlídkové služby, zajišťuje povodňová komise obce varování a informování obyvatelstva a ostatních účastníků ochrany před povodněmi a přijímá další opatření v souladu se svým povodńovým plánem a vzniklou situací.

Organizace hlídkové služby

Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace na území obce Chomýž, zajišťuje údaje potřebné pro výkon Hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně.

Hlídková služba je v období mimo povodňovou aktivitu zajišťována Obecním úřadem Chomýž. V období povodně je zajišťována operativně povodňovými orgány - pověřenými členy Povodňové komise obce, SDH, popřípadě dalšími pověřenými osobami z řad občanů.

Hlídková služba zahajuje svou činnost, dojde-li ke zvýšenému nebezpečí povodně na území obce Chomýž. Pochůzková hlídková služba v terénu je důležitá zejména při II. a III. stupni povodňové aktivity. Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce, v jeho nepřítomnosti na pokyn jiného člena povodňové komise. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby a vlastní poznatky a informace o možnosti vzniku povodně. Na území obce Chomýž se jedná o celkové sledování vodotečí na území obce, zejména potenciálně nebezpečných míst a hlásných profilů. Ze všech těchto obhlídek se provede foto či video dokumentace.

Co se kontroluje:
 • místa určená ke sledování směrodatných limitů vodního stavu (hlásné profily)
 • úseky vodotečí v obci, kapacita všech mostů, lávek a propustků (současně se přijímají opatření k zabránění ucpání průtočných profilů a k zajištění hladkého odtoku vody a plavenin), zároveň se sleduje i vývoj povodňové situace na vodotečích nad obcí
 • stav kanalizace, kanalizačních vyústí do vodních toků, kanalizační vpusti
 • kritické oblasti a místa
Četnost pozorování vodní hladiny v hlásných profilech:
 • při vzniku (vyhlášení) I. SPA: minimálně 1x denně, při trvající stoupající tendenci minimálně 2 - 3x denně
 • při vzniku (vyhlášení) II. SPA: minimálně 4x denně, podle situace i častěji
 • při vzniku (vyhlášení) III. SPA: vodní stavy se kontrolují každé 3 hodiny, popřípadě častěji - podle vývoje povodňové situace
Hlídková služba předává informace ihned předsedovi povodňové komise, popřípadě pověřenému členovi povodňové komise. Povodňová komise obce Jankovice poskytuje tyto informace po jejich vyhodnocení a zvážení situace a vždy od dosažení II. SPA dalším účastníkům povodňové ochrany. V souladu s povodňovým plánem bude hlásná služba informovat správce vodního toku (Lesy České republiky, s. p., Povodí Moravy, s.p.) o vývoji povodňové situace.

Pokyny pro hlídkovou službu:

Jakmile nastane nebezpečí povodně a hladina dosáhne výše rozhodné pro vyhlášení povodňové aktivity, začíná činnost hlídkové služby. Hlídková služba posílá zprávy (telefonicky, osobně) povodňové komisi obce Chomýž. Povodňová komise zajistí hlásnou službu ohroženým občanům a organizacím pomocí místního informačního systému (rozhlasu a sirény), operativně jinak - telefonicky, SMS, osobním doručením.

Stav, rozhodný pro odesílání varovných zpráv, je daný hladinou na vodočtu nebo není-li vodočet, dostoupí-li hladina dohodnuté výšky. Kde není vodočet ani není dohodnuta výška hladiny vody v toku, začíná odesílání varovných zpráv nebezpečí povodně v době, kdy hrozí vážné škody na životech nebo na majetku. Hlášení se podá včas se zřetelem na vývoj počasí.

 • Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) - stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:
 • dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • předpovědi silných bouřek
 • nebezpečným chodu ledů
 • při vzniku ledových zácp a nápěchů
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy
Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Na území obce Chomýž nastává I. SPA:
 • dosažením vodního stavu 85 cm na hlásném profilu kategorie B v obci Chomýž (aktuální stav, evidenční list hlásného profilu)
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při tání, je - li tok souvisle zamrzlý nebo při kombinaci tání a dešťových srážek a je-li půda dosud zmrzlá
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny)
Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni - v tištěném povodňovém plánu strana 53)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) - stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:
 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
 • doporučení správce toku
II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Na území obce Chomýž se vyhlašuje II. SPA:

 • dosažením vodního stavu 110 cm na hlásném profilu kategorie B v obci Chomýž (aktuální stav, evidenční list hlásného profilu)
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivní tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášení II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Holešov nebo povodňovou komisí Zlínského kraje)
Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňové komise)

Organizační část

 • Povodňové komise

Povodňový orgán obce Chomýž zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na území obce Chomýž, která zahrnuje především přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně ve své územní působnosti a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.
Pokud dojde na území obce Chomýž k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle zákona příslušný - starosta obce Chomýž, případně ve spolupráci se starostou zřízeným krizovým štábem obce.
Povodňová komise obce Chomýž
Stanoviště povodňové komise obce Chomýž je na obecním úřadě v Chomýži, Chomýž 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Dokumentace Povodňové komise obce Chomýž je uložena:
    • výtisk číslo jedna v kanceláři starosty
    • výtisk číslo dva u místostarosty
Doporučené vybavení pracoviště Povodňové komise:
    • povodňový plán
    • povodňová kniha
    • orientační systém Povodňové komise (označení povodňové komise, vozidel povodňové komise)
    • PC s tiskárnou, SW MS OFFICE, se záložním zdrojem, s funkčním připojením na Internet
    • USB flash disk pro členy povodňové komise s povodňovým plánem a dalšími důležitými relevantními dokumenty
    • scanner
    • diktafon
    • barevný televizní přijímač a videorekordér (případně DVD rekordér)
    • rádio přijímač
    • nouzové osvětlení pracoviště
    • ruční akumulátorové osvětlovací prostředky pro členy povodňové komise další pověřené osoby
    • záložní zdroj elektrické energie
    • mobilní telefony a příslušné typy nabíječek
    • telefony, fax
    • megafony (1x)
    • kreslící a psací prostředky
    • mapa obce Chomýž
    • videokamera a digitální fotoaparát, blesk, nabité baterie nebo akumulátor, paměťová karta
    • dalekohled
    • měřící pásmo 50 m
    • zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy
    • záložní oděv a obuv, holínky, reflexní vesty, rukavice
    • barevné spreje (reflexní - viditelné ve tmě) - vyznačení povodňových značek
    • vodotěsné bedny a obaly na uložení důležitých dokumentů a jiných předmětů
Časový plán svolání Povodňové komise
Zprávy o povodni, které nezískal člen povodňové komise osobně, prověří zpětným dotazem nebo jiným způsobem, např. vysláním hlídky do určeného místa, důvodem prověření zprávy je zabránění vzniku planého poplachu. Prověření musí být provedeno do 10 minut.
V případě, že zpráva o blížící se povodni je pravdivá, člen povodňové komise neprodleně uvědomí telefonicky nebo jiným způsobem předsedu a místopředsedu povodňové komisea informuje další členy povodňové komise o situaci a konzultuje s nimi další postup. Nejpozději do 1 hodiny musí být vybraní členové povodňové komise na pracovišti povodňové komise.
Když nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti povodňové komise nebo na spojení. Na spojení musí být předseda povodňové komise, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen povodňové komise.
Povinnosti všech členů povodňové komise obce Chomýž:
Každý člen povodňové komise je povinen zejména:
    • seznámit se s obsahem povodňového plánu
    • sledovat aktualizace povodňového plánu
    • hlásit změny v osobních údajích předsedovi povodňové komise
    • neprodleně po obdržení zprávy o vzniku nebo vyhlášení SPA formou SMS rozesílanou dozorčím PK odpovědět na tuto zprávu
    • v případě obdržení zprávy, že byl dosažen I. SPA si zajistit dobití svého mobilního telefonu
    • oznámit předpokládané omezení dosažitelnosti pro potřeby povodňové komise předsedovi povodňové komise
    • členové, jsou-li na území ČR v místě pokrytí mobilním signálem, pak mají stále zapnutý mobilní telefon, aby byli dosažitelní pro doručování SMS zpráv. Toto neplatí v době čerpání ŘD a v době pracovní neschopnosti, pokud řádně oznámili omezení dosažitelnosti
 • Organizace povodňové služby

 • Způsob vyhlašování SPA

 • Organizace dopravy

 • Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

 • Způsob vyžádání pomoci při povodni

 • Schéma toku informací

 • Varovná opatření

 • Způsob zajištění aktualizace

Grafická část

 • Mapa povodňového plánu obce

 • dPP České republiky

Plány vlastníků nem.

 • Práva a povinnosti vlastníků nemovitostí

 • Formulář pro tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí

Přílohy

Podřízené stránky (1): Plán spojení obce Chomýž