Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název
Obec Chomýž

2. Důvod a způsob založení:
Obec Chomýž (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:
 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta, finanční výbor, kontrolní výbor

4. Kontaktní spojení:    Obecní úřad

Rozpočet obce
 • Žádosti o informace
 • Formuláře
 • Návody na řešení nejrůznějších životních situací
Můžete získat osobně na Obecním úřadu ve Chomýži, písemně nebo e-mailem.

Příjem žádostí a další podání
 • Žádost, stížnost, návrh či jiné dožádání můžete podat osobně na Obecním úřadu ve Chomýži, písemně nebo e-mailem.
 • Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí se podávají prostřednictvím OÚ ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecně závazné vyhlášky obce

Seznam organizací zřizovaných obcí
 • Obec Chomýž je na základě zřizovací listiny č.j. 193/09 zřizovatelem Mateřské školy
Seznam hlavních dokumentů:    Úřední deska

Poskytnuté informace na žádost:    Úřední deska

Vydané právní předpisy
 • Obec Chomýž vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. Veškeré dokumenty zveřejňuje na Úřední desce.
Nejdůležitější právní předpisy
 • Ústavní zákon ČR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů