Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

pro poskytování služby připojení k síti Internet

platné od 1.11.2014


I. Definice použitých pojmů

 1. Smlouva - smlouva o připojení k telekomunikační síti Poskytovatele mezi Optickou datovou sítí Obce Chomýž a Účastníkem, pro internetové služby ve znění Všeobecných podmínek

 2. Účastník - konečný příjemce Služby

 3. Poskytovatel - Obec Chomýž

 4. Služba - produkt, který je předmětem Smlouvy a je ve Smlouvě specifikován

 5. Internet - celosvětová síť zapojených počítačů komunikujících prostřednictvím protokolu TCP/IP

 6. Koncový bod sítě - fyzický propojovací bod, na kterém Poskytovatel předává Službu Účastníkovi


II. Předmět Smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Účastníkovi připojení k síti, které si Účastník objedná a závazek Účastníka je hradit řádně a včas Poskytovateli sjednané poplatky za Službu a užívat poskytnutou Službu v souladu se Všeobecnými podmínkami a dobrými mravy.

 2. Služba bude poskytována výhradně na adrese, která je uvedena ve Smlouvě.

 3. Služba bude Účastníkovi předána na Koncovém bodě sítě Poskytovatele.


III. Práva a povinnosti

 1. Poskytovatel se zavazuje udržovat technické prostředky, jež jsou jeho vlastnictvím a slouží k poskytování Služby ve stavu umožňujícím nepřetržitý provoz.

 2. Poskytovatel se zavazuje Účastníkovi zajistit měsíční dostupnost Služby na úrovni sjednané Smlouvou.

 3. Poskytovatel provozuje telefonní linku pro oznamování případných výpadků Služby a hlášení požadavků na servisní zásah v pracovních dnech v době od 9:00 do 17:00 hodin na telefonním čísle, které je uvedeno ve Smlouvě. Toto číslo a jeho provozní dobu je Poskytovatel oprávněn měnit jednostranným rozhodnutím s tím, že případnou změnu Účastníkovi oznámí písemně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo publikováním na webových stránkách Poskytovatele.

 4. Poskytovatel se zavazuje případnou závadu na poskytované Službě na straně Poskytovatele odstranit po nahlášení v co nejkratším termínu. Závada na zařízeních ve vlastnictví uživatele bude řešena v pracovní době dle priorit servisních prací Poskytovatele. Prioritu nahlášené závady určuje Poskytovatel.

 5. Účastník se zavazuje zajistit přístup pověřených pracovníků Poskytovatele do dotčených budov a prostor za účelem obsluhy a údržby zde umístěných technických prostředků Poskytovatele.

 6. Účastník se zavazuje v Koncovém bodě sítě řádně pečovat o zde umístěné technické prostředky Poskytovatele, zejména zajistit, aby klimatické podmínky prostor ve kterých je umístěna technologie pro připojení k Poskytovateli odpovídaly provozním podmínkám těchto zařízení.

 7. Účastník se zavazuje v Koncovém bodě sítě poskytnout energetické napájení pro provoz Koncového bodu sítě dle požadavků Poskytovatele. V případě, že poskytnuté energetické napájení nesplní požadavky Poskytovatele, čímž dojde k jeho poškození, nese za tuto škodu zodpovědnost Účastník a Služba není chápána jako nedostupná dle čl. V. těchto Všeobecných podmínek.

 8. Účastník se zavazuje sdělit Poskytovateli každou změnu osobních údajů nebo kontaktů, která by měla vliv na znění Smlouvy nebo jeho dosažitelnost.

 9. Účastník není oprávněn Službu nabízet třetím osobám a není oprávněn užívat praktik, které by mohly poškodit nebo omezit ostatní Účastníky.

 10. Účastník nesmí Službu využívat k porušování autorských práv, k účasti na nelegálních aktivitách, případně k trestné činnosti.

 11. Účastník není oprávněn měnit nastavení technických prostředků potřebných pro připojení k síti Poskytovatele a to ani těch, které jsou ve vlastnictví Účastníka.

 12. Porušení některé povinnosti, zejména z bodů 8,9,10 a 11 čl. III. těchto Všeobecných podmínek, může mít ze strany Poskytovatele za následek omezení Služby nebo okamžité vypovězení Smlouvy.


IV. Cena a platební podmínky

 1. Za zřízení Služby se Účastník zavazuje uhradit Poskytovateli jednorázovou cenu za zřízení Služby dle Smlouvy. Služba bude zřízena obvykle do 21 dnů po přijetí platby za zřízení Služby nebo dle dohody.

 2. Za poskytování Služby je Účastník povinen platit řádně a včas paušální měsíční nebo zvýhodněnou roční cenu dle Smlouvy. Účastníku s registrovaným IČ (obvykle podnikatelské subjekty) je vždy vystavena faktura pro zvýhodněnou roční platbu.

 3. Úhradu paušální platby je Účastník povinen hradit bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet Poskytovatele, na základě zálohových nebo řádných faktur vystavených Poskytovatelem. Splatnost všech faktur je obvykle 14 dní od vystavení, případně nejpozději do 1. dne v měsíci vyjma, za který je hrazena zálohová platba. Za řádně uhrazenou se platba považuje, je-li nejpozději k datu splatnosti a ve správné výši připsána na účet Poskytovatele.

 4. Rozhodná doba pro počátek platby paušální měsíční ceny počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení poskytování Služby.

 5. Průběžně poskytovaná služba připojení k internetu se považuje za dodanou vždy k 31.12. daného roku, k datu ukončení poskytování služby nebo k datu vystavení řádně faktury a toto datum je považováno za datum zdanitelného plnění.

 6. Pokud Účastník řádně neuhradí jakoukoli fakturu nebo její část má Poskytovatel právo Službu Účastníkovi pozastavit, případně zcela zrušit a jednostranně ukončit vzájemný smluvní vztah a to i v případě kdy tato faktura přímo nesouvisí se Službou.

 7. V případě pozastavení Služby podle bodu 6 čl. IV. těchto Všeobecných podmínek bude po vyrovnání všech pohledávek Poskytovatele Služba obnovena až po uhrazení poplatku 100,- Kč včetně DPH na pokrytí administrativních a technických úkonů spojených s nedodržením data splatnosti.


V. Kvalita poskytované Služby a sankce s ní související

 1. V případě, že dostupnost Služby dle této Smlouvy bude v kalendářním měsíci nižší než sjednaná dostupnost Služby, je Účastník oprávněn požadovat snížení měsíční ceny o 1/720 za každou započatou hodinu trvání úplného výpadku Služby, maximálně však do výše 60% paušální měsíční ceny.

 2. Požadavek na snížení měsíční ceny musí Účastník uplatnit písemně nejpozději v následujícím kalendářním měsíci, jinak tento nárok zaniká.

 3. Dobou trvání úplného výpadku se rozumí doba od nahlášení úplného výpadku Služby do ukončení výpadku Služby. Tohoto závazku se Poskytovatel zbavuje v případě, že byl výpadek způsoben zaviněným jednáním Účastníka. Částka, o kterou má být snížena měsíční cena, bude odečtena od nejbližší následující fakturované částky Poskytovatelem nebo vrácena na základě dobropisu vystaveného Poskytovatelem.

 4. Za snížení dostupnosti poskytované Služby se nepovažují případy kdy:

  1. dostupnost Služby klesla pod sjednanou hranici v důsledku porušení povinností Účastníka vyplývajících ze Smlouvy a Všeobecných podmínek,

  2. se jedná o „vyšší moc“ přičemž za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Za „vyšší moc“ se považují zejména, vzpoury nebo civilní nepokoje, válečné operace, případy nouze na celostátní nebo místní úrovni, průmyslové spory jakéhokoliv typu, požáry, záplavy, extrémně nepříznivé počasí, blesky, exploze, sesuvy, výpadky elektrorozvodné sítě a jejich následky.


VI. Doba plnění a zánik Smlouvy

 1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou pokud nebylo ve Smlouvě stanoveno jinak. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zahájení poskytování Služby.

 2. Účastník může Poskytovatele předem písemně požádat o pozastavení poskytování Služby na dobu minimálně jednoho nebo více celých kalendářních měsíců, maximálně však na dobu jednoho roku. Po dobu kdy bude služba pozastavena není Účastník povinen platit měsíční platby a toto neplacení není považováno za nedodržení data splatnosti. Pokud doba pozastavení služby přesáhne jeden rok, je Poskytovatel oprávněn okamžitě vypovědět smlouvu.

 3. Platnost a účinnost této Smlouvy končí:

  1. Písemnou nebo ústní dohodou smluvních stran a následným odpojením Služby,

  2. výpovědí jedné ze smluvních stran bez nutnosti udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi Poskytovateli, podanou za podmínky účinnosti Smlouvy na dobu neurčitou.

  3. okamžitou výpovědí Smlouvy ze strany Poskytovatele v případě, kdy Účastník poruší podmínky Smlouvy a Všeobecných podmínek, zejména dle bodu 12. čl. III. a bodu 2. čl. IV. těchto Všeobecných podmínek. V takovém případě bude o tomto kroku Účastník jednostranně informován písemně a není rozhodující převzetí tohoto vyrozumění.

  4. okamžitou výpovědí Smlouvy ze strany Poskytovatele v případě, kdy Účastník neuhradí tří platby v řadě za sebou do data splatnosti, pokud ovšem Účastník nepožádal Poskytovatele o přerušení nebo pozastavení poskytování Služby dle odstavce 2 čl. VI. těchto Všeobecných podmínek.

 4. V případě zániku Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nevzniká Účastníkovi nárok na vrácení jakékoliv zaplacené zálohy nebo jiného plnění a Účastník je povinen vrátit svěřené technické prostředky, které mu byly dány do užívání při zřízení služby a které nepřešly do jeho vlastnictví.


VII. Ostatní ujednání

 1. 1. Účastník se zavazuje, že bude dodržovat podmínky této Smlouvy. Dále prohlašuje, že se s obsahem Smlouvy a Všeobecnými podmínkami důkladně seznámil.

 2. 2. Smlouva je sepsána ve třech výtiscích. Účastník obdrží jedno vyhotovení a Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení.

 3. 3. Poskytovatel je oprávněn změnit tyto Všeobecné podmínky jednostranným rozhodnutím s tím, že případnou změnu Účastníkovi oznámí písemně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo publikováním nových Všeobecných podmínek na webových stránkách Poskytovatele.

 4. Tento všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem jeho zveřejnění

V Chomýži dne 1.11.2014
Zastupitelstvo Obce
Comments