Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Optické datové sítě Obce Chomýž


I. ÚVOD

Optickou datovou síť Obce Chomýž může využívat výhradně Účastník, který platí pravidelné měsíční poplatky a to za následujících podmínek.


II. VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Optická datová síť Obce Chomýž (ODSCh) - je neveřejnou datovou sítí. Celá síť až po koncové body je majetkem Obce Chomýž, která tuto síť provozuje a spravuje dále jen Provozovatel.

 2. Koncový bod - je fyzický bod, ve kterém je Provozovatel předává službu Účastníkovi - kde mu poskytuje přístup k ODSCh. Je určen specifickou síťovou adresou, která je spojena s identifikátorem nebo jménem účastníka

 3. Účastník - je konečný příjemce Služby.

 4. Zařízení - je síťové zařízení, připojené do počítačové sítě, která přijímají a vysílají data z (do) ODSCh.

 5. Pověřený pracovník provozovatele - je osoba pověřená organizací k manipulaci s jednotlivými prvky ODSCh a je oprávněna připojovat dohodnutá Zařízení k této síti.

 6. Odborný garant - je osoba zodpovídající za funkčnost ODSCh a rozhoduje o výběru a způsobu použití síťové zařízení, v ODSCh.

 7. Instant Messenger (IM) - je klient internetové služby, umožňující svým uživatelům komunikaci v reálném čase.


III. IDENTIFIKACE ÚČASTNÍKA

 1. Osobní registrační údaje Účastníka zpracovává Obec Chomýž a je její povinností nakládat s nimi v souladu s platnými zákony a právními předpisy ČR.

 2. V rámci ODSCh vystupuje Účastník ODSCh pod svým pravým jménem nebo pod unikátním identifikátorem, který je uveden v jeho registračních údajích.

 3. Je zakázáno vystupovat pod unikátním identifikátorem jiného Účastníka ODSCh.

 4. Účastník ODSCh souhlasí s uvedením kromě svého jména a příjmení, nejméně jednoho dalšího elektronického kontaktu, (emailové adresy či jiného platného kontaktu), v neveřejném seznamu Účastníků ODSCh.


IV. PŘIPOJENÍ ÚČASTNÍKA

 1. O způsobu připojení Účastníka ODSCh rozhoduje Odborný garant, nebo Pověřený pracovník provozovatele. Účastník je povinen toto rozhodnutí respektovat.

 2. Účastník odpovídá za to, že bude v sítí používat výhradně zařízení, schválená pro provoz v ČR.

 3. Fyzické připojení k síti ODSCh provádí Pověřený pracovník provozovatele. Konfiguraci ostatního technického a programového vybavení, provádí Účastník vlastními silami, nebo za pomocí Pověřeného pracovníka Provozovatele.

 4. Před připojením zaznamená Pověřený pracovník Provozovatele identifikátor síťového rozhraní (MAC adresu) a další požadované informace. Provozovatel umožní Účastníkům využívat automatický systém přidělování IP adres (DHCP server). Je zakázáno používat jiné IP adresy, než jaké byly Účastníkovi přiděleny, rovněž je zakázáno měnit si MAC adresu – identifikátor síťového rozhraní. V případě změny síťového rozhraní je Účastník povinen nahlásit Obci Chomýž nový identifikátor síťového rozhraní (MAC adresu).

 5. Pokud chce Účastník ze svého počítače poskytovat nějakou síťovou službu (typicky server), smí tak učinit pouze po dohodě s Pověřeným pracovníkem Obce a schválení Odborným garantem.


V. POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

 1. Účastník je povinen hradit řádně a včas Poskytovateli sjednané poplatky za sjednanou Službu.

 2. Účastník je povinen se v síti ODSCh chovat tak, aby neomezoval ostatní Účastníky v užívání prostředků sítě a odpovídá za veškerý datový provoz zařízení za jeho koncovým bodem.

 3. Je zakázáno sdílet nebo jen nabízet sdílení přístupu do ODSCh dalším Účastníkům. Porušením tohoto zákazu je Provozovatel oprávněn Účastníkovi zablokovat či omezit přístup do ODSCh a vypovědět s ním uzavřenou smlouvu.

 4. Účastníkovi je zakázáno používat jakékoliv techniky, které by naznačovaly průnik do sítě či aktivity směřující k získání omezených prostředků sítě, přístupových práv, privilegovaného stavu či získání kontroly nad jinými zařízeními než která vlastní, nebo než jaká má přiděleny. Toto se týká i klientských stanic. Jestliže Účastník jakýmkoliv způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit pověřenému pracovníkovi Provozovatele nebo Odbornému garantovi.

 5. Účastník ručí za neoprávněné používání a šíření nelegálního programového vybavení nebo jiných prostředků, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR.

 6. Účastník nesmí přetěžovat síť. Bude-li Účastník pokračovat v zatížení sítě i přes opakovaná upozornění Odborného garanta nebo pověřenému pracovníkovi Provozovatele, bude mu dostupnými technickými prostředky na rozhodnutí zástupce Provozovatele omezena přístupová rychlost do sítě ODSCh.

 7. Účastník nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních Účastníků ani jiných organizací. Veškeré problémy bude řešit Odborný garant. Obecně platí, že Účastník, který způsobí rušení je povinen zařízení vypnout a požádat o pomoc Odborného garanta.

 8. Účastník je odpovědný za antivirovou ochranu svého zařízení připojeného do sítě (například používáním pravidelně aktualizovaného antivirového programu, popř firewallu). Těmito prostředky ale nesmí filtrovat IP pakety typu ICMP a bránit tak službě ping ověřit dostupnost jeho síťového rozhraní.

 9. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení Účastníka nebo datech Účastníka nese příslušný Účastník sám.

 10. Odpovědnost za škody na zařízení, které je majetkem Provozovatele v ODSCh, a které je nainstalováno u Účastníka, způsobené neodborným zásahem nebo nedbalostí Účastníka, nese Účastník.

 11. Pověřený pracovník Provozovatele není povinen poskytovat servis na programové nebo technické vybavení Účastníkova zařízení nebo počítačů.

 12. Je zakázáno používat ODSCh k šíření materiálů, jejichž rozšiřování nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem. Je zakázáno obtěžovat ostatní Účastníky nevyžádanými zprávami.

 13. Na požádání je Účastník povinen umožnit v nejkratším možném termínu pověřenému pracovníkovi Provozovatele nebo Odbornému garantovi přístup k zařízení, které je majetkem ODSCh.


VI. PRÁVA ÚČASTNÍKA

 1. Účastník má právo požádat o odstranění technických problémů, které vznikají na straně ODSCh a které s ním přímo souvisí. Svůj požadavek Účastník uplatňuje u pověřeného pracovníka Provozovatele.

 2. Technické řešení je v kompetenci Odborného garanta nebo pověřeného pracovníka Provozovatele.

 3. Účastník, který není spokojen s činností pověřeného pracovníka Provozovatele nebo Odborného garanta má právo se dožadovat prošetření u zástupce Provozovatele. Ten je povinen poskytnout Účastníkovi vysvětlení nebo sdělení o dalším řešení.

 4. Účastník má právo časově neomezeného přístupu ke službám sítě ODSch. Toto právo je podmíněno dodržováním všech povinností Účastníka ODSCh a dále tím, že trasa k přístupovému bodu sítě ODSCh je v řádném provozním stavu.


VII. ZPŮSOB UPOZORŇOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

 1. Účastník bude upozorňován výzvou. Výzvou se myslí emailová zpráva, telefonická domluva, osobní domluva, zprávou Instant messangeru, hlášením Obecní rozhlasu, či jakýkoliv jiným komunikačním kanálem.


VIII. HLÁŠENÍ PORUCH

 1. Bezprostřední problémy s využíváním služeb, vyplývajících z připojení k síti ODSCh, ohlašuje Účastník pověřenému pracovníkovi Provozovatele. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit vlastními silami, zda závada nespočívá v jeho koncovém zařízení, případně se pokusit podle pokynů pověřeného pracovníka Provozovatele vlastními silami závadu odstranit.


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění


V Chomýži dne 1.11.2014

Zastupitelstvo Obce

Comments